Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

SuojatOvelle/Harc International Oy

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan tarkemmin rekisteriin kerättävät tiedot ja rekisterikohtaiset käyttötarkoitukset.

Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyä kuvaava aineistomme on kaikkien saatavilla internetsivuillamme ja tarvittaessa toimitamme tiedot pyynnöstä rekisteröidylle.

Henkilötietojen käsittelijät on rajattu ja tietoihin pääsevät ainoastaan sellaiset henkilöt henkilökunnastamme, joiden työnkuva vaatii tietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyä eri järjestelmissä on myös rajattu eri roolien avulla, jolloin käytössä on ainoastaan se henkilötieto, jota kulloinkin tarvitaan. Henkilötietoja ei käsitellä SuojatOvelle/Harc International Oy:n  ulkopuolella.  Henkilötietojen käsittely tapahtuu laadittujen periaatteiden mukaisesti, joita ovat lainmukaisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus ja luottamuksellisuus.

Sitoudumme EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § asettamiin vaatimuksiin ja kehitämme tietosuojaamme sen mukaisesti.

 Tietosuojaselosteen laatimispäivä 1.9.2020

 1. Rekisterin pitäjä

SuojatOvelle/Harc Iternational Oy,

LY 3085464-8, Moisalankatu 1, 15320 Lahti

Puh. 0405540831

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eero Kettunen
eero.kettunen@harc.fi

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yrityksen nimi
 • y-tunnus
 • yhteystiedot (osoitteet, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • asiakassuhteen alkamis- ja/tai päättymisajankohta
 • palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistaumistiedot, tunnistetiedot ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevat tiedot

 • kerätään henkilöltä itseltään tämän sivuston lomakkeiden sekä toimeksiantosopimusten kautta, kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti.
 • Tiedot voidaan saada myös asiakasorganisaation toiselta yhteyshenkilöltä.
 • Järjestämiimme tapahtumiin osallistujien tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai osallistujaorganisaation toiselta edustajalta tapahtumakohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä ja uutiskirjeiden tilaajien tiedot henkilön täyttämältä tilauslomakkeelta.
 • Potentiaalisista asiakkaista tietoa voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten yrityksen internet-sivuilta.
 1. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, lukuunottamatta sähköpostiosoitteita, joita voidaan siirtää MailChimp-uutiskirjeohjelmiston Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille EU-U.S. Privacy Shield -sertifikoinnin mukaisesti.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkuustiedot tuhotaan viimeistään kaksi kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. 

 1. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto

Paperilla mahdollisesti säilytettävä aineisto säilytetään lukituissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa toimiti- loissa. Rekisterinpitäjän henkilöstö on sitoutunut salassapitovelvoitteisiin.

 Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilöstön pääsy rekisterin sähköiseen tietosisältöön on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Osaan rekisterin tietosisällöstä on käyttö rajoitettu rajatulle käyttäjäjoukolle.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamukselli- suus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

 1. Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö tehdään tämän sivuston Pyyntö-lomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö tehdään tämän sivuston Pyyntö-lomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tehdään tämän sivuston Pyyntö-lomakkeen kautta. Pyynnön käsittelee kohdassa 2. mainittu taho.